I. Definicje.

Wykonawca – oznacza firmę Fiberglass Decor & Design sp. z o.o. , Zleceniodawca – oznacza podmiot, który zawarł z firmą Fiberglass Decor & Design sp. z o.o.  umowę lub zamówienie.

II. Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki umów (OWRZ) określają zasady współpracy z Wykonawcą oraz stanowią integralną część wszystkich umów i zamówień, chyba że ich stosowanie zostało wyraźnie dwustronnie wyłączone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec Wykonawcy jest równoznaczne z akceptacją OWRZ.

2. Prezentowane przez Wykonawcę usługi lub produkty, ich zdjęcia, rysunki, dane dotyczące rozmiaru, wagi, kolorów, właściwości technicznych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym nie mają charakteru wiążącego, chyba że stwierdzono co innego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zastrzega sobie wszelkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie do swoich autorskich produktów. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów wykonanych na podstawie projektów przedłożonych przez Zleceniodawcę.

III. Zamówienia.

1. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Zleceniodawcy, rodzaj oraz ilość zamawianego towaru lub usługi, termin dostawy oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  Zleceniodawcy.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw częściowych odpowiednio do procesu produkcji i jest związana terminem dostawy tylko wtedy, gdy potwierdzi go na piśmie. 

3. Jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część nie zostanie odebrana przez Zleceniodawcę w umówionym terminie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zleceniodawca zapłaci wynikłe stąd koszty, w szczególności koszty przewozu oraz zwrotu towaru przez przewoźnika do siedziby Wykonawcy, a nadto wynagrodzenie za wykorzystanie powierzchni magazynowej w wysokości 1 % ceny netto nieodebranego
towaru za każdy dzień składowania towaru po opóźnieniu w odbiorze, do którego to wynagrodzenia będzie doliczony podatek od towarów i usług.

4. Umówiony termin realizacji zamówienia przestaje wiązać, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy jakichkolwiek rzeczy, dokumentów lub nie udzieli informacji potrzebnych do realizacji zamówienia.

5. Wykonawca może wstrzymać się z rozpoczęciem lub kontynuacją realizacji zamówienia, jeżeli Zleceniodawca jest w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Wykonawcy.

6. Zleceniodawca oświadcza, że przedłożone przez niego projekty, wszelkie związane z nimi dokumenty i udzielone informacje nie naruszają praw osób trzecich.

IV. Płatności.

1. Zleceniodawca staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za towar.

2. Datą dokonania zapłaty jest data wpływu należności na konto Wykonawcy.

3. W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę chociażby jednego terminu zapłaty, Wykonawca może postawić w stan natychmiastowej wymagalności wszystkie pozostałe wierzytelności przysługującej jej wobec Zleceniodawcy nawet jeżeli ich termin płatności jeszcze nie upłynął, a nadto do czasu całkowitej zapłaty może powstrzymać się z
wykonaniem swych zobowiązań.

4. Zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi lub nienależytego wykonania umowy nie uprawnia Zleceniodawcy do wstrzymania zapłaty za towar.

V. Odpowiedzialność Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w wykonaniu przyjętych zamówień, a w wypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia zobowiązana jest do naprawienia szkody udowodnionej przez Zleceniodawcę w sposób nie budzący wątpliwości.

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości gdy została wyrządzona umyślnie. W wypadkach szkody nieumyślnej wysokość odszkodowania ograniczona jest do równowartości netto towaru wytworzonego wadliwie albo w sposób sprzeczny z umową.

3. Wykonawca nie ma obowiązku naprawienia szkody, jeżeli na pierwsze wezwanie Zleceniodawcy niezwłocznie dostarczy towar wolny od wad albo wady usunie. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych poza wypadkami, gdy przyjęła na siebie zobowiązanie zapłaty takich kar w umowie zawartej pod rygorem nieważności na piśmie, podpisanej przez członka zarządu lub prokurenta.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Wykonawcę ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz wyłączyć Wykonawcę od odpowiedzialności za treść zawartą w wytworzonych produktach.

5. Wszelką odpowiedzialność za treści będące przedmiotem realizacji ponosi wyłącznie Zamawiający.

6. Jeżeli wykorzystanie materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zleceniodawcę, do realizacji zamówienia wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich – Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Wykonawcę ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.

7. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub ochronnych dla wzorów i projektów, które przekazuje Wykonawcy celem realizacji zamówienia. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które otrzymał Wykonawca od Zleceniodawcy, w celu realizacji zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja kierowana na adres podany w ostatniej umowie, zamówieniu lub innej czynności handlowej uważana jest za doręczoną.

2. W przypadku wyłączenia tylko niektórych z postanowień OWRZ, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Wykonawca nie akceptuje ogólnych warunków umów ani wzorców umownych Zleceniodawcy.

4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy. Spory rozstrzygane będą według prawa polskiego (materialnego i procesowego). W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWRZ zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5. OWRZ są podawane do wiadomości Klientów poprzez ich publikację na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem www.fiberglass-decor.com oraz poprzez umieszczenie na odwrocie dokumentów handlowych, a w wypadkach korespondencji elektronicznej poprzez umieszczenie ich treści w załączniku do tej korespondencji.